Ανθρώπινο δυναμικό

social-humanrecources-min

Ζύμη Ψαχνών

Είμαστε οι άνθρωποί μας!

Η επιχείρηση μέσω καθιερωμένης διαδικασίας παρέχει κάθε χρόνο, σε όλους τους εργαζομένους, την δια βίου μάθηση και κατάρτιση, μέσω της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εντός ή εκτός του χρόνου εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι και να προτείνουν στη διοίκηση σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τους παρέχεται άδεια μετ’ αποδοχών για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Με την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπαρχουσών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του βιοτικού τους επιπέδου και τους εφοδιάζουμε με τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Αυτό οδηγεί παράλληλα στο να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μας και λειτουργεί ως κίνητρο καλύτερης απόδοσης και προσέλκυσης νέων εργαζομένων.